فروش بستر فعال

بستر فعال به بستر ورمی کمپوست که چند لایه ی فوقانی برداشته شده و به بیشترین مقدار کرم در بستر رسیده شده اطلاق می شود که حدود 10 الی 20 درصد کرم خالص را دارا می باشد .
اغلب برای راه اندازی فارم پرورش ورمی کمپوست توصیه می شود .