فروش بستر فعال

بستر فعال به بستر ورمی کمپوست که چند لایه ی فوقانی برداشته شده و به بیشترین مقدار کرم در بستر رسیده شده اطلاق می شود که حدود ۲۰ الی ۳۰ درصد از حجم آن کرم  می باشد .
اغلب برای راه اندازی فارم پرورش ورمی کمپوست توصیه می شود .