فروش کود کمپوست

کمپوست عبارت از تجزیه ی کنترل شده ی مواد آلی در حرارت و رطوبت مناسب به وسیله ی باکتری ها ، قارچ ها ، کپک ها و سایر میکروارگانیسم های هوازی و بی هوازی است و تا حدود زیادی عاری از تخم حشرات مضر و بذر علف هرز می باشد .