قیمت بستر فعال

قیمت هر کیلو بستر فعال به صورت خرده 3000 تومان م یباشد . در صورت خرید بیش از 3 تن بستر فعال قیمت هر کیلو 2000 تومان به فروش می رسد .