قیمت بستر فعال

قیمت هر کیلو بستر فعال به صورت خرده ۵۰۰۰ تومان  می باشد . در صورت خرید بیش از ۱۰ تن بستر فعال قیمت هر کیلو ۴۵۰۰ تومان به فروش می رسد .

فروش کمتر از ۱۰۰۰ کیلو ( ۱ تن ) نداریم.