قیمت ورمی کمپوست معمولی

خرده
500g
750g
1kg
1/5kg 1400
2kg
10kg 7000
15kg 10000
30kg 17000
فله ای 550
عمده
500g
750g
1kg
1/5kg 1200
2kg
10kg 6000
15kg 8000
30kg 14000
فله ای 450

 

 

منظور از عمده خرید های بالای 10 تن می باشد .