قیمت ورمی کمپوست ممتاز

خرده
500g 1800
750g 2000
1kg 1500
1/5kg 2000
2kg 2500
10kg 9000
15kg 12000
30kg 21000
فله ای 650
عمده
500g 1400
750g 1600
1kg 1200
1/5kg 1600
2kg 2000
10kg 7500
15kg 9000
30kg 17000
فله ای 550

منظور از عمده خرید های بالای 10 تن می باشد .