قیمت ورمی کمپوست گرانوله ی طبیعی

خرده
500g
750g
1kg
1/5kg
2kg
10kg 6000
15kg 8000
30kg 14000
فله ای 450
عمده
500g
750g
1kg
1/5kg  1000
2kg
10kg 5000
15kg 7000
30kg 13000
فله ای 350

منظور از عمده خرید های بالای 10 تن می باشد .