قیمت کود کمپوست

کیلویی به صورت تناژ بالا ۵۰۰ تومان به فروش می رسد .

حداقل فروش ۱۰ تن می باشد.