مشاوره و راه اندازی فارم تولیدی

مشاوره و راه اندازی فارم تولیدی

– آموزش تئوری صنعت ورمی کمپوست

– ارائه ی راهکارهای مناسب عملی برای تولید در شرایط مختلف با سرمایه های متغیر

– راه اندازی کارگاه

– نظارت عملی در امور مربوط به فرآوری تا مرحله جداسازی

– تضمین خرید

– تولید کود با کیفیت فوق العاده بالا و آنالیز خاص

– رفع مشکلات احتمالی کارگاه