پیام مدیر عامل

با توجه به رشد جمعیت و نیاز به کشاورزی پایدار برای تامین غذای سالم برای جامعه، تولید ورمی کمپوست یکی از نیازهای مبرم برای این امر می باشد. تولید ورمی کمپوست با کیفیت، همواره یکی از اهداف ما بوده است و سعی براین شده که تمامی بهره برداران، بهره لازم را از این محصول ببرند. باشد که تا ما هم سهمی در سلامت افراد جامعه داشته باشیم.

با تشکر

شهاب زهتاب سلماسی