کود ورمی کمپوست معمولی

محصول ورمی کمپوست معمولی شرکت تک ورمی کمپوست آذربایجان از لحاظ کیفیت ظاهری یک مقدار درشت تر از کود ورمی کمپوست ممتاز می باشد که به علت رد شدن تعداد کمتر الک می باشد و تمام خواص ورمی کمپوست را دارا می باشد . این نوع کود اغلب بررای درختکاری و چال کود استفاده می شود .

 

خرده
500g      –
750g      –
1kg      –
1/5kg      –
2kg      –
10kg  ۱۲۰۰۰
15kg  ۱۶۰۰۰
30kg  ۳۰۰۰۰
فله ای   ۹۰۰
عمده
500g      –
750g      –
1kg    ۲۰۰۰
1/5kg  ‌ ۲۵۰۰
2kg   ۲۷۰۰
10kg   ۹۰۰۰
15kg  ۱۲۰۰۰
30kg  ۲۱۰۰۰
فله ای   ۶۵۰

 

 

منظور از عمده خرید های بالای 10 تن می باشد .