کود ورمی کمپوست معمولی

محصول ورمی کمپوست معمولی شرکت تک ورمی کمپوست آذربایجان از لحاظ کیفیت ظاهری یک مقدار درشت تر از کود ورمی کمپوست ممتاز می باشد که به علت رد شدن تعداد کمتر الک می باشد و تمام خواص ورمی کمپوست را دارا می باشد . این نوع کود اغلب بررای درختکاری و چال کود استفاده می شود .