کود ورمی کمپوست معمولی

محصول ورمی کمپوست معمولی شرکت تک ورمی کمپوست آذربایجان از لحاظ کیفیت ظاهری یک مقدار درشت تر از کود ورمی کمپوست ممتاز می باشد که به علت رد شدن تعداد کمتر الک می باشد و تمام خواص ورمی کمپوست را دارا می باشد . این نوع کود اغلب بررای درختکاری و چال کود استفاده می شود .

 

خرده
500g
750g
1kg
1/5kg 1400
2kg
10kg 7000
15kg 10000
30kg 17000
فله ای 550
عمده
500g
750g
1kg
1/5kg 1200
2kg
10kg 6000
15kg 8000
30kg 14000
فله ای 450

 

 

منظور از عمده خرید های بالای 10 تن می باشد .