کود ورمی کمپوست گرانوله ی طبیعی

کود ورمی کمپوست گرانوله ی طبیعی تک ورمی کمپوست این کود به علت درشت بودن سایز در محل هایی که وزش باد تند است و یا زمین هایی که خیلی سفت هستند ، برای بهبود بافت ، تراکم خاک و ایجاد تخلخل خاک استفاده می شود .