گلدان های آپارتمانی و گلکاری

استفاده ی  ورمی کمپوست در گلکاری و گلدان های آپارتمانی

با توجه به این که ورمی کمپوست:

  • بی بو
  • عاری از علف هرز
  • عاری از تخم حشرات موذی
  • پشه را به خود جذب نمی کند
  • بالابودن عناصر مغذی
  • خاصیت بالای جذب آب
  • دارا بودن مواد محرک رشد
  • تخلخل بخشیدن به خاک برای تهویه بیشتر و بهتر ریشه

می توانید خاک برگ و خاک گلدان خود را با استفاده از ورمی کمپوست تهیه کنید.

 

برای تهیه خاک گلدان، 80 درصد از حجم گلدان را با خاک باغچه و 20 درصد را به ورمی کمپوست اختصاص دهید و با هم مخلوط نمایید.

برای کود دهی برای گلدان های آپارتمانی، 2 الی 5 سانتی متر از خاک بالایی گلدان را برداشته و با ورمی کمپوست جایگزین نمایید.